NORPATCH™ 修补混合

NORPATCH™ 修补系列包括一系列适用于简单、快速修复或应用中间连接层的混合物,同时确保不影响使用寿命。

技术规格

无芯感应炉
设备区域 产品名称 金属 Chemical Analysis
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
配料 诺派M 172 I / S 63 7 27  
配料 诺派S 149 S 63 5 28  
维修 诺派A 452 I / S 92 2    
维修 诺派A 748 I / S / CB / Zn / AL 83 15    
维修 诺派A 1252 S 90 8.5    
维修 诺派S 147 S 63   28    
电感
设备区域 产品名称 金属 Chemical Analysis
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
配料 诺派M 172 I 63   27  
维修 诺派A 748 CB / Zn / AL 83      
钢包及其他
设备区域 产品名称 金属 Chemical Analysis
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
配料 诺派A 452 I 92 2    
维修 诺派A 152 I 92 2    
维修 诺派A 452 I 92 2    
维修 诺派A 748 I / S / CB / Zn / AL 83 15    
维修 诺派S 147 S 63   28    
浇注炉
设备区域 产品名称 金属 Chemical Analysis
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
配料 诺派A 452 I / S 92      
配料 诺派M 172 I / S 63   27  
维修 诺派A 152 I / S / CB / Zn / AL 92      
维修 诺派A 452 I / S / CB / Zn / AL 92      
维修 诺派A 748 I / S / CB / Zn / AL 83        

常见问题

哪种 NORPATCH™ 精细混合料最适合感应炉维修和钢包维修?

诺帕奇 A 1252 和 NORPATCH 在这些类型的应用中,建议使用 748 进行表面精加工。

这些精细的修补混合物可用于感应炉和钢包中的薄单板修补和裂纹修复。

每种混合物都易于安装,同时提供出色的粘合和烧结性能,在减少维护时间的同时巩固衬里。

文件

手册和海报
铸造钢铁(德国)

铸造解决方案

PDF格式 | 15.15 MB
铸造钢铁(德国)
手册和海报
铸造钢铁(法国)

圣戈班铸造解决方案提供创新的解决方案,
包括耐火材料产品和铸造方面的专业知识
业务涵盖钢铁

PDF格式 | 15.16 MB
铸造钢铁(法国)