NORCAST™ 浇注料

Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories 提供全面的浇注料产品组合,从普通水泥含量到 LCC、ULCC 和无水泥浇注料。 可提供专用浇注料,例如自流或快速燃烧解决方案,以及用于特定设备区域的浇注料和卷材水泥。

产品特性根据客户熔炼及使用寿命需求精心开发。 这种适应性水平对于需要出色的耐腐蚀性和抗热震性的运输和金属传输设备至关重要。

Saint-Gobain Performance Ceramics & Refractories 的浇注料经过优化,可实现快速安装和可重现的性能。

产品参数

无芯感应炉
设备区域 产品名称 金属 化学分析
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
保护套 NORCAST A 333 I / S / CB / Zn / AL 95 0.5    
保护套 NORCAST A 8266 I / S / CB / Zn / AL 54.8 38.3    
配料 NORCAST A 308 / AL CB / Zn / AL 92 0.1    
感应器
设备区域 产品名称 金属 化学分析
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
工作衬里 NORCAST A 308 / AL Zn / AL 95 0.1    
工作衬里 NORCAST A 973 /
诺思AF 973
CB / Zn 84 5    
工作衬里 NORCAST A 1007 /
诺思AF 1007
CB 79 2    
工作衬里 NORCAST A 1167 AL Zn / AL 87 8    
工作衬里 NORCAST K 1031 / AL CB /锌/铝 62 30    
工作衬里 诺思K 1061 CB / Zn 53 27    
感应器 NORCAST A 308 / AL Zn / AL 92 0.1    
感应器 NORCAST K 1031 / AL Zn / AL 62 30    
配料 NORCAST A 308 / AL CB / Zn / AL 792 0.1    
钢包及其他
设备区域 产品名称 金属 化学分析
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
保护套 NORCAST A 333 I / S / CB / Zn / AL 95 0.5    
保护套 NORCAST Y 75 LCC Zn / AL 44 46    
工作衬里 NORCAST A 308 I / S 95 0.2    
工作衬里 NORCAST A 308 / AL CB / Zn / AL 95 0.1    
工作衬里 NORCAST A 334 I / S 95 0.2    
工作衬里 NORCAST A 334 / AL CB / Zn / AL 95 0.2    
工作衬里 NORCAST A 973 /
诺思AF 973
CB / Zn

84

5    
工作衬里 诺思AF 973 I / S 84 4.5    
工作衬里 NORCAST A 1007 /
诺思AF 1007
我/CB 79 2    
工作衬里 NORCAST A 1162 /
诺思AF 1162
I / S 90 5    
工作衬里 NORCAST A 1162 / AL CB / Zn / AL 90 4.9    
工作衬里 NORCAST A 1167 AL Zn / AL 87 8    
工作衬里 诺思A 1167 CFR I / S 87 8    
工作衬里 诺思A 1167 CFR / AL CB / Zn / AL 87 8    
工作衬里 诺思K 1031 I / S 62 30    
工作衬里 NORCAST K 1031 / AL CB / Zn / AL 62 30    
工作衬里 诺思K 1061 I / S / CB /锌 53 27    
工作衬里 诺思K 1098 S 73 24    
工作衬里 NORCAST SILISOL 20 LCC Zn / AL 6 87    
工作衬里 NORCAST SILISOL PLUS Zn / AL 9 87    
工作衬里 NORCAST SILISOL高级版 Zn / AL 9 87    
工作衬里 NORCAST Y 45 Zn / AL 47 40    
工作衬里 NORCAST Y 75 LCC Zn / AL 44 46    
工作衬里 NORCAST A 95 AL Zn / AL 79 11    
浇注炉
设备区域 产品名称 金属 化学分析
    Iron (I), Steel (S), Copper/Brass (CB), Zinc (Zn), Aluminum (AL) Al2O3 % SiO2 % MgO % SiC %
保护套 NORCAST A 333 I / S / CB / Zn / AL 95 0.5    
保护套 NORCAST A 8266 I / S 54.8 38.3    
保护套 NORCAST Y 75 LCC Zn 44 46    
工作衬里 NORCAST A 118 I 91 1 5  
工作衬里 诺思达A 118 D I 88 1 7  
工作衬里 NORCAST A 308 I 95 0.2    
工作衬里 NORCAST A 308 / AL CB / Zn / AL 95 0.1    
工作衬里 NORCAST A 334 / AL CB

95

0.2    
工作衬里 NORCAST A 973 /
诺思AF 973
CB / Zn 84 5    
工作衬里 NORCAST A 1007 /
诺思AF 1007
我/CB 79 2    
工作衬里 NORCAST A 1162 /
诺思AF 1162
I 90 5    
工作衬里 NORCAST A 1162 / AL CB / Zn / AL 90 4.9    
工作衬里 NORCAST A 1167 AL Zn / AL 87 8    
工作衬里 诺思A 1167 CFR CB / Zn / AL 87 8    
工作衬里 诺思AF 973 I 84 4.5    
工作衬里 诺思K 1031 62 30    
工作衬里 NORCAST K 1031 / AL CB / Zn / AL 62 30    
工作衬里 诺思K 1061 I / CB / Zn 53 27    
工作衬里 NORCAST Y 75 LCC Zn / AL 44 46    
工作衬里 NORCAST A 95 AL

AL

79 11    

常问问题

是否有适合铝铸件的混合物?

专为铝熔炼、铸造和运输而开发的混合料。 这些配方使用优质原材料和特定的防湿系统进行优化,以延长使用寿命。

解决钢包浇注料凝固时间问题的最佳方法是什么? 应该调整含水量吗?

诺卡斯特® 范围旨在优化干燥后的凝固时间和机械阻力,确保更容易处理并减少停机时间。 虽然没有必要用额外的水进行补偿,但产品数据表中提供了有关最佳添加水比例的指导。

文件

手册和传单
铸造钢铁 - 手册(英语-德语)

圣戈班设计、制造和分销高性能并构建创新解决方案,以应对增长、能源效率和

PDF | 1.58 MB
Foundry-Iron-Steel-Brochure-web-EN-DE-1941004
手册和传单
铸造钢铁 - 手册(英语-法语)

圣戈班设计、制造和分销高性能并构建创新解决方案,以应对增长、能源效率和

PDF | 1.58 MB
Foundry-Iron-Steel-Brochure-web-EN-FR-194102